Syncfusion.PivotAnalysis.Windows


The stream data.